Maeve MacKinnon

‘Sann à Barraigh a tha Maeve ach tha i an diugh a' teagasg ann an Glaschu. Tha guth breagha tlachmhor aice agus se taghadh de dh’òrain sònraichte a th’aice air a’ chlàr seo.