Release Date:

Downloads include choice of MP3, WAV, or FLAC

Rinn Iain a’ chiad chlàradh aige o chionn iomadach bliadhna còmhla ri Gaelfonn a bha le Murchadh Feargasdan nach maireann, a bha cuideachd às an Rubha. Chlàr e an uair sin LP, 'Voice of the Hebrides' le Clàraidhean Lios Mòr, a bha air a riochdachadh le Daibhidh Silver. Chaidh na clàran as ùire aige a dhèanamh le Macmeanmna agus tha iad air a bhith uabhasach soirbheachail.

Iain's first album with Macmeanmna. The late Fred MacAulay said about 'Seòladh': "The surprising thing is that such a popular singer has recorded very little for his enthusiastic public. He now however makes amends with this album."

From Point in Lewis, Iain spent many years singing at events all over the place. He made several recordings, including 'Creag an Fhraoich' for Macmeanmna and this collection confirmed him as one of our best traditional Gaelic singers. Iain died in 2020.

Share

Seòladh

Iain MacKay

Select Format

Tracklist


play_circle_outline

1.

M'eudail air do shùilean donna / Làrach do thacaidean 1:57

£0.79

add_shopping_cart
play_circle_outline

2.

Och nan och tha mi fo mhulad 3:00

£0.79

add_shopping_cart
play_circle_outline

3.

Mo nighean donn 's toigh leam thu 2:27

£0.79

add_shopping_cart
play_circle_outline

4.

'S e Siabost as bòidhche leam 4:21

£0.79

add_shopping_cart
play_circle_outline

5.

Màiri mhìn mheall-shùileach 3:09

£0.79

add_shopping_cart
play_circle_outline

6.

Eilean beag Leòdhais 3:10

£0.79

add_shopping_cart
play_circle_outline

7.

Banais Mòr Chamshroin 2:29

£0.79

add_shopping_cart
play_circle_outline

8.

Ceann Loch an Dùin 3:03

£0.79

add_shopping_cart
play_circle_outline

9.

Ochoin a Rìgh gur e mi tha muladach 3:11

£0.79

add_shopping_cart
play_circle_outline

10.

Mòr nighean a' Ghibearlain 3:15

£0.79

add_shopping_cart
play_circle_outline

11.

Bu tu mo chruinneag bhòidheach 1:40

£0.79

add_shopping_cart
play_circle_outline

12.

Dìreadh nam beann àrda 3:16

£0.79

add_shopping_cart

Downloads include choice of MP3, WAV, or FLAC

Rinn Iain a’ chiad chlàradh aige o chionn iomadach bliadhna còmhla ri Gaelfonn a bha le Murchadh Feargasdan nach maireann, a bha cuideachd às an Rubha. Chlàr e an uair sin LP, 'Voice of the Hebrides' le Clàraidhean Lios Mòr, a bha air a riochdachadh le Daibhidh Silver. Chaidh na clàran as ùire aige a dhèanamh le Macmeanmna agus tha iad air a bhith uabhasach soirbheachail.

Iain's first album with Macmeanmna. The late Fred MacAulay said about 'Seòladh': "The surprising thing is that such a popular singer has recorded very little for his enthusiastic public. He now however makes amends with this album."

From Point in Lewis, Iain spent many years singing at events all over the place. He made several recordings, including 'Creag an Fhraoich' for Macmeanmna and this collection confirmed him as one of our best traditional Gaelic singers. Iain died in 2020.

Share