Release Date:

Downloads include choice of MP3, WAV, or FLAC

Rinn Iain a’ chiad chlàradh aige o chionn iomadach bliadhna còmhla ri Gaelfonn a bha le Murchadh Feargasdan nach maireann, a bha cuideachd às an Rubha. Chlàr e an uair sin LP, 'Voice of the Hebrides' le Clàraidhean Lios Mòr, a bha air a riochdachadh le Daibhidh Silver. Chaidh na clàran as ùire aige a dhèanamh le Macmeanmna agus tha iad air a bhith uabhasach soirbheachail.

Iain's first album with Macmeanmna. The late Fred MacAulay said about 'Seòladh': "The surprising thing is that such a popular singer has recorded very little for his enthusiastic public. He now however makes amends with this album."

From Point in Lewis, Iain spent many years singing at events all over the place. He made several recordings, including 'Creag an Fhraoich' for Macmeanmna and this collection confirmed him as one of our best traditional Gaelic singers. Iain died in 2020.

Seòladh

Iain MacKay

Select Format
play_circle_outline
M'eudail air do shùilean donna / Làrach do thacaidean
1:57
add_shopping_cart £0.79
play_circle_outline
Och nan och tha mi fo mhulad
3:00
add_shopping_cart £0.79
play_circle_outline
Mo nighean donn 's toigh leam thu
2:27
add_shopping_cart £0.79
play_circle_outline
'S e Siabost as bòidhche leam
4:21
add_shopping_cart £0.79
play_circle_outline
Màiri mhìn mheall-shùileach
3:09
add_shopping_cart £0.79
play_circle_outline
Eilean beag Leòdhais
3:10
add_shopping_cart £0.79
play_circle_outline
Banais Mòr Chamshroin
2:29
add_shopping_cart £0.79
play_circle_outline
Ceann Loch an Dùin
3:03
add_shopping_cart £0.79
play_circle_outline
Ochoin a Rìgh gur e mi tha muladach
3:11
add_shopping_cart £0.79
play_circle_outline
Mòr nighean a' Ghibearlain
3:15
add_shopping_cart £0.79
play_circle_outline
Bu tu mo chruinneag bhòidheach
1:40
add_shopping_cart £0.79
play_circle_outline
Dìreadh nam beann àrda
3:16
add_shopping_cart £0.79

Downloads include choice of MP3, WAV, or FLAC

Rinn Iain a’ chiad chlàradh aige o chionn iomadach bliadhna còmhla ri Gaelfonn a bha le Murchadh Feargasdan nach maireann, a bha cuideachd às an Rubha. Chlàr e an uair sin LP, 'Voice of the Hebrides' le Clàraidhean Lios Mòr, a bha air a riochdachadh le Daibhidh Silver. Chaidh na clàran as ùire aige a dhèanamh le Macmeanmna agus tha iad air a bhith uabhasach soirbheachail.

Iain's first album with Macmeanmna. The late Fred MacAulay said about 'Seòladh': "The surprising thing is that such a popular singer has recorded very little for his enthusiastic public. He now however makes amends with this album."

From Point in Lewis, Iain spent many years singing at events all over the place. He made several recordings, including 'Creag an Fhraoich' for Macmeanmna and this collection confirmed him as one of our best traditional Gaelic singers. Iain died in 2020.