Release Date:

Downloads include choice of MP3, WAV, or FLAC

Buinidh Ceana Chaimbeul don Ghrìob anns an Eilean Sgitheanach agus do theaghlach aig a bheil ùidh mhòr ann an ceòl is òrain. Choisinn i am Bonn Òr aig Mòd 1959. Thug i iomadh bliadhna a' teagasg ann an sgoiltean taobh Ghlaschu. Bha i os cionn sgoil anns an robh clann aig an robh feumalachdan sònraichte mus do ghabh i dreuchd mar òraidiche aig Acadamaidh Rìoghail Ceòl is Dràma na h-Alba, an RSAMD, a' teagasg air a' chùrsa BA Ceòl Albannach. 'S iomadh oileanach a tha an-diugh cliùiteach a tha an comain Cheana.

Chaidh duais Sàr Ghàidheal a thoirt dhi le Sabhal Mòr Ostaig agus chaidh MBE a bhuileachadh oirre.

This album includes songs of love and longing, and songs which give us a glimpse of a way of life and belief, all woven together by Kenna's exquisite voice.

This release, produced by Arthur Cormack and Mary Ann Kennedy, is a collection of BBC archive recordings over thirty years, combined with newly-recorded material for the album at Cava Studios in Glasgow. Also on the album are Kenna’s younger daughter Wilma, and Bannal – a group of Glasgow-based women who specialise in the performance of waulking songs.

Guth a Shnìomhas

Kenna Campbell

Select Format
play_circle_outline
Nuair bha mi òg
5:06
add_shopping_cart £0.79
play_circle_outline
Oran Beinn-Lì
2:40
add_shopping_cart £0.79
play_circle_outline
Chuir ni chas mhòr
1:59
add_shopping_cart £0.79
play_circle_outline
Tha 'n t-uisg', tha 'n ceò
4:42
add_shopping_cart £0.79
play_circle_outline
Rannan Breugach
3:05
add_shopping_cart £0.79
play_circle_outline
Laoidh Fhraoich
2:09
add_shopping_cart £0.79
play_circle_outline
Às an doimhneachd
1:52
add_shopping_cart £0.79
play_circle_outline
Deàrrsadh gealaich air Loch Hòstadh
3:49
add_shopping_cart £0.79
play_circle_outline
A' ràcan a bh' againne
0:58
add_shopping_cart £0.79
play_circle_outline
O, 's ann tha mo ghaol-sa thall
2:53
add_shopping_cart £0.79
play_circle_outline
Bothan àirigh am Bràigh Rainneach
4:40
add_shopping_cart £0.79
play_circle_outline
Alasdair à Gleanna Garadh
2:42
add_shopping_cart £0.79
play_circle_outline
Tha Biodag aig MacThòmais/ Siud a' rud a thogadh fonn/ Alasdair Gorm
2:09
add_shopping_cart £0.79
play_circle_outline
Am maraiche 's a leannan
4:37
add_shopping_cart £0.79
play_circle_outline
Fac thu na fèidh?/ Chuirinn mo bhalachan
1:43
add_shopping_cart £0.79
play_circle_outline
Cumha Iain Ghairbh
2:48
add_shopping_cart £0.79
play_circle_outline
A' Chlach agus Màiri
2:51
add_shopping_cart £0.79
play_circle_outline
Chaidh mo Dhonnachadh na bheinn
1:36
add_shopping_cart £0.79
play_circle_outline
Bha buachaillean an dùthaich shear
3:07
add_shopping_cart £0.79
play_circle_outline
Mo bhò dhubh mhòr / Tiugainn leam 'ille dhuibh/ Tha fear am beinn Ruidhleadh mo nighean donn
3:12
add_shopping_cart £0.79

Downloads include choice of MP3, WAV, or FLAC

Buinidh Ceana Chaimbeul don Ghrìob anns an Eilean Sgitheanach agus do theaghlach aig a bheil ùidh mhòr ann an ceòl is òrain. Choisinn i am Bonn Òr aig Mòd 1959. Thug i iomadh bliadhna a' teagasg ann an sgoiltean taobh Ghlaschu. Bha i os cionn sgoil anns an robh clann aig an robh feumalachdan sònraichte mus do ghabh i dreuchd mar òraidiche aig Acadamaidh Rìoghail Ceòl is Dràma na h-Alba, an RSAMD, a' teagasg air a' chùrsa BA Ceòl Albannach. 'S iomadh oileanach a tha an-diugh cliùiteach a tha an comain Cheana.

Chaidh duais Sàr Ghàidheal a thoirt dhi le Sabhal Mòr Ostaig agus chaidh MBE a bhuileachadh oirre.

This album includes songs of love and longing, and songs which give us a glimpse of a way of life and belief, all woven together by Kenna's exquisite voice.

This release, produced by Arthur Cormack and Mary Ann Kennedy, is a collection of BBC archive recordings over thirty years, combined with newly-recorded material for the album at Cava Studios in Glasgow. Also on the album are Kenna’s younger daughter Wilma, and Bannal – a group of Glasgow-based women who specialise in the performance of waulking songs.