Release Date:

Downloads include choice of MP3, WAV, or FLAC

’S ann às an Rubha ann an Leòdhas a bha Iain MacAoidh is thug e mòran bhliadhnaichean a' seinn aig cèilidhean is cruinneachaidhean thall 's a bhos.

Bhuannaich Iain am Bonn Òir airson Seann Nòs aig a’ Mhòd Nàiseanta ann an Inbhir Nis ann an 1972, agus bhuannaich e an Seann Nòs aig an Fhèis Phan-Cheilteach beagan bhliadhnaichean ron sin ann an Cill Áirne. Tha e air seinn aig Celtic Connections grunn thursan, agus tha e air nochdadh air tòrr phrògraman telebhisean is rèidio. Tha iarrtas mòr air a shon aig cèilidhean air feadh na Gàidhealtachd agus nan Eilean, agus bidh e tric a’ seinn aig na Cruinneachaidhean Bliadhnail ann an Glaschu. Tha e air seinn còmhla ri cuid den luchd-chiùil as fheàrr ann an Alba tric thar nam bliadhnaichean. Tha Iain cuideachd air seinn Ghàidhlig thraidiseanta a theagasg aig cuid de na Fèisean as motha ann an Alba, nam measg Ceòlas is Fèis Bharraigh.

Rinn Iain a’ chiad chlàradh aige o chionn iomadach bliadhna còmhla ri Gaelfonn a bha le Murchadh Feargasdan nach maireann, a bha cuideachd às an Rubha. Chlàr e an uair sin LP, 'Voice of the Hebrides' le Clàraidhean Lios Mòr, a bha air a riochdachadh le Daibhidh Silver. Chaidh na clàran as ùire aige, 'Seòladh' agus 'Creag an Fhraoich', a dhèanamh le Macmeanmna.

Legendary Lewis singer, Iain MacKay, with his second CD for Macmeanmna. From Point in Lewis, Iain spent many years singing at events all over the place. He made several recordings, including 'Seòladh' for Macmeanmna and this collection confirmed him as one of our best traditional Gaelic singers. Iain died in 2020.

Share

Creag an Fhraoich

Iain MacKay

Select Format

Tracklist


play_circle_outline

1.

An t-Alltan Dubh 3:38

£0.79

add_shopping_cart
play_circle_outline

2.

Taobh Loch Lìobhann 3:24

£0.79

add_shopping_cart
play_circle_outline

3.

Creag an Fhraoich 2:41

£0.79

add_shopping_cart
play_circle_outline

4.

Duanag an t-Saighdear 3:58

£0.79

add_shopping_cart
play_circle_outline

5.

On dh’fhàg thu mi ‘s mulad orm 2:39

£0.79

add_shopping_cart
play_circle_outline

6.

‘S truagh nach robh mi còmhla riut 3:24

£0.79

add_shopping_cart
play_circle_outline

7.

Gur moch rinn mi dùsgadh 4:00

£0.79

add_shopping_cart
play_circle_outline

8.

Puirt a Beul 2:12

£0.79

add_shopping_cart
play_circle_outline

9.

Mo chailin bheag dhonn 4:18

£0.79

add_shopping_cart
play_circle_outline

10.

Eilidh 3:53

£0.79

add_shopping_cart
play_circle_outline

11.

Togail cùrs air Leòdhas 4:12

£0.79

add_shopping_cart
play_circle_outline

12.

Hi ho ro mo nighean donn 3:11

£0.79

add_shopping_cart
play_circle_outline

13.

Tha m’ eudail is m’ àighear ‘s mo ghràdh 2:59

£0.79

add_shopping_cart
play_circle_outline

14.

‘S truagh nach do dh’fhuirich mi tioram air tìr 2:49

£0.79

add_shopping_cart
play_circle_outline

15.

Puirt a Beul 2:31

£0.79

add_shopping_cart
play_circle_outline

16.

Outro 0:21

£0.79

add_shopping_cart

Downloads include choice of MP3, WAV, or FLAC

’S ann às an Rubha ann an Leòdhas a bha Iain MacAoidh is thug e mòran bhliadhnaichean a' seinn aig cèilidhean is cruinneachaidhean thall 's a bhos.

Bhuannaich Iain am Bonn Òir airson Seann Nòs aig a’ Mhòd Nàiseanta ann an Inbhir Nis ann an 1972, agus bhuannaich e an Seann Nòs aig an Fhèis Phan-Cheilteach beagan bhliadhnaichean ron sin ann an Cill Áirne. Tha e air seinn aig Celtic Connections grunn thursan, agus tha e air nochdadh air tòrr phrògraman telebhisean is rèidio. Tha iarrtas mòr air a shon aig cèilidhean air feadh na Gàidhealtachd agus nan Eilean, agus bidh e tric a’ seinn aig na Cruinneachaidhean Bliadhnail ann an Glaschu. Tha e air seinn còmhla ri cuid den luchd-chiùil as fheàrr ann an Alba tric thar nam bliadhnaichean. Tha Iain cuideachd air seinn Ghàidhlig thraidiseanta a theagasg aig cuid de na Fèisean as motha ann an Alba, nam measg Ceòlas is Fèis Bharraigh.

Rinn Iain a’ chiad chlàradh aige o chionn iomadach bliadhna còmhla ri Gaelfonn a bha le Murchadh Feargasdan nach maireann, a bha cuideachd às an Rubha. Chlàr e an uair sin LP, 'Voice of the Hebrides' le Clàraidhean Lios Mòr, a bha air a riochdachadh le Daibhidh Silver. Chaidh na clàran as ùire aige, 'Seòladh' agus 'Creag an Fhraoich', a dhèanamh le Macmeanmna.

Legendary Lewis singer, Iain MacKay, with his second CD for Macmeanmna. From Point in Lewis, Iain spent many years singing at events all over the place. He made several recordings, including 'Seòladh' for Macmeanmna and this collection confirmed him as one of our best traditional Gaelic singers. Iain died in 2020.

Share