Patrick Molard

Rugadh Patrick ann an Saint-Maol an ceann a tuath na Breatuinne Bige ann an 1951, agus, aig aois 14, thòisich e a’ cliuch na pìoba ann an còmhlan ionadail pìoba, ris an canar bagad.

Dà bhliadhna as dèidh sin, ghabh e na bhall de Chòmhlan Pìoba An Ere, fo stiùireadh Jakez Pincet, a chiad oide-pìoba a bh’aige agus a chuir na aithne Robert U. Brown, fear de Phìobairean na Ban Righ ann am Baile Mhoireil, e. An dèidh sin, ann an 1971, chaidh Patrick a chuir gu ruige Obair Dheathain mar neach-cuideachaidh san Fhrangais agus cnuasaich e Ceòl Mòr, an dà chuid le Robert U. Brown agus le Robert Nicol, a bha e fhèin na Phìobaire aig a’ Bhan Righ, agus bhuapa-san dh’ionnsaich e mu chiad port.

Ann an 1972, chaidh e air ais chun na Breatuinne Bige agus bha e an sàs ann an ath-nuathachadh ceòl is dualchas nam Breton, a thòisichear le Alain Stivell. Ann an 1975, ghabh e a bhi na fhear-ciùil proifeasanta, a’ siubhal air feadh na Roinn Eòrpa le caochladh chòmhlain, agus thòisich e cuideachd a’ cliuch na pìoba Eireannaich, ris an cainnte a’ phìob-uilleann. Aig a’ cheart àm, cha bheag an rannsachadh a rinn e na dhùthaich fhèin, a’ cruinneachadh bho sheinneadairean agus cluicheadairean biniou agus bombarde*, agus, mar sin, thaisg e aithne aibhseach de dhiofair gnè ceòl Ceilteach a leig leis duais eadar-nàiseanta Mhic Ailein a chosnadh sa Lorient trì tursan sreath a’ chèile, ann an 1980, 1981 agus 1982.
Choisinn e cuideachd an tiotal Curaidh na Breatuine Bige trì tursan airson bombarde agus biniou a chliuch, cuide ri a chaireadan Youenn Le Bihan agus Yves Berthou.

Tha Patrick air a bhi a’ sàs ann a bhi a’ dèanadh corr ‘s leth cheud clàr, agus tha e air sia a chuir a-mach fo ainm fhèin.
Tha Patrick na fhear-teagaisg stèidhichte aig Sgoil Chiùil Carhaix (Finistère), agus bi e a’dol os cionn cho-labhairtean, an dà chuid anns a’ Bhreatuinn Bhig agus thall thairis, gu h-àraid ann an Galicia agus Asturias ann an ceann a tuath na Spainn.
Se seo a dhara clàr a’ deiligeadh a’ dh’aona ghnothaich ri pìobaireachd, gnè ris a bheil e air a bheatha a chuir seachad agus air a bheil e nas measaile na tha e air ceòl sam bi eile.

  • bagad : Ceolan pìoba na Breatuinn Bige.
  • biniou-bombarde : ionnsramaid traidiseanta a thathas a’ cleachdadh ann am pìobaireachd na Breatuinne Bige.

-----

Born in 1951 in Saint-Malo in North Brittany, Patrick started playing the pipes at the age of 14 in his local bagad * in 1965.
Two years later, he joined the An Ere Pipe Band from Rennes under the direction of Jakez Pincet, his first Pìobaireachd instructor, who introduced him to Robert U.Brown, one of the Queen’s pipers at Balmoral Castle. Later, in 1971, Patrick was sent to Aberdeen as a French assistant and studied the art of Ceòl Mòr both with Robert U. Brown and Robert B. Nicol, himself piper to the Queen, and from them learned about a hundred tunes.
In 1972, he went back to Brittany and was involved in the revival of Breton music and culture, initiated by the celebrated Alan Stivell. In 1975, he became a professional musician, touring all over Europe with different groups, and also started playing the Irish uilleann-pipes. At the same time, he conducted a lot of research in his own country, collecting material from singers and biniou and bombarde players * thus storing a vast knowledge of the different facets of Celtic music which enabled him to win the coveted international MacAllan trophy in Lorient three times in succession, in 1980, 1981 and 1982.
He also won the title of Champion of Brittany for bombarde and biniou playing three times, along with his friends Youenn Le Bihan and Yves Berthou.
Patrick has been involved in the making of more than fifty different albums, and has recorded six albums under his own name.
He is a permanent teacher at the Music School of Carhaix (Finistère) and leads numerous seminars and workshops both in Brittany and abroad, notably Galicia and Asturias in North Spain .
This is his second recording dedicated solely to Pìobaireachd, a genre to which he has given all his life and which is his favourite music.

  • bagad : Breton pipe-band
  • biniou-bombarde : traditional instruments used in Breton piping.