Kenneth Thomson

Rugadh Coinneach MacThòmais ann an Ceann Loch Chille Chiarain air 20 Lùnastal, 1949. B' ann à Cinn Tìre a bha cuideachd athair agus bha a mhàthar à Baile Bhòid. Bha athair, a thuigeadh Gàidhlig ged nach b' urrainn dha a bruidhinn, a' ruith bùth phlumaireachd is iarnaireachd. 

Choisinn e an t-Aigeallan Airgid ann an 1975 agus am Bonn Òr aig Mòd Steòrnabhaigh ann an 1979.

Chaidh Coinneach an ceann a chosnaidh ann an Seirbheis na Slàinte, tro Sgeama Trèanaidh Rianachd, an dèidh dha an sgoil fhàgail agus chaidh e tro àrdachadh an dèidh àrdachadh na obair anns an t-seirbheis.

Am measg dhleasdanasan eile, bha e na Mhanaidsear air Seirbheis Slàinte Earra-Ghàidheal agus Dhùn Bhreatann, agus na Àrd-Oifigeir ann an Ospadail Law agus Yorkhill. Leig Coinneach dheth obair ann an 2000.

Kenneth Thomson comes from Campbeltown, but has spent many years in Glasgow, having had an extremely successful career as a Chief Executive in the National Health Service. Since retiring early, he has become more involved in Gaelic issues.

Kenneth has been involved in Gaelic music for a great many years. He won the Mòd Gold Medal in Stornoway in 1979 but is probably best known as a conductor of choirs, in particular the Glasgow Gaelic Music Association - the GG - which he has steered for many years with considerable success, winning the Lovat & Tullibardine competition at National Mòds on a number of occasions.

He jokes that people are more acquainted with his backside than his handsome profile, but Kenneth is a very talented and popular solo singer, and a consummate musician and awarded a BEM in the 2021 Queen's Birthday Honours List.